PARLAMENT EUROPEJSKI GŁOSOWAŁ ZA ATM

Szanowni Państwo,

Posłowie do PE na posiedzeniu plenarnym poparli (428 głosami za, 131 przeciw i 44 wstrzymującymi się) porozumienie osiągnięte 8 kwietnia przedłużające zawieszenie ceł i kontyngentów przywozowych na ukraińskie produkty rolne na kolejny rok, do dnia 5 czerwca 2025 r. oraz wzmocnienie środków ochronnych, w tym automatycznej gwarancji dla szczególnie wrażliwych produktów rolnych, a mianowicie drobiu, jaj, cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu.

W przypadku cukru, jeżeli import od 1 stycznia 2024 r. przekroczy średnią wielkość importu odnotowaną w okresie referencyjnym (druga połowa 2021 r. oraz w lata 2022 i 2023) cła zostaną ponownie nałożone do dnia 31 grudnia 2024 r. (dla cukru – białego i surowego oraz innych przetworów cukrowych z wyjątkiem izoglukozy – ilość wynoszącą około 275 000 ton)

Jeżeli w okresie od 1 stycznia do 5 czerwca 2025 r. skumulowane wielkości przywozu cukru za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. osiągną pięć dwunastych odpowiedniej średniej arytmetycznej wielkości przywozu odnotowanych w drugiej połowie 2021 r. i latach 2022 i 2023 (tj. w przypadku cukru i innych produktów cukrowniczych w ilości około 115 000 ton) Komisja ponownie wprowadzi dla tego produktu odpowiedni zawieszony kontyngent taryfowy.

Należy również zauważyć, że PE przyjął także dwa następujące oświadczenia Komisji:

  • w sprawie monitorowania importu zboża z Ukrainy:
  • Komisja zwróci szczególną uwagę na monitorowanie przywozu zbóż, w szczególności pszenicy (zwłaszcza na koncentrację tego przywozu w państwach członkowskich sąsiadujących z Ukrainą).
  • Komisja w pełnym zakresie wykorzysta swoje uprawnienia, aby z urzędu uruchomić wzmocniony mechanizm ochronny w odniesieniu do przywozu pszenicy z Ukrainy.
  • w sprawie przeglądu procesu układu o stowarzyszeniu (na mocy art. 29):
  • Komisja potwierdza, że niezwłocznie po przyjęciu nowego ATM podejmie niezbędne kroki zgodnie z art. 29 układu o stowarzyszeniu, aby kontynuować, w drodze konsultacji z Ukrainą, proces wzajemnej liberalizacji taryf.
  • Komisja będzie ściśle angażować Parlament Europejski i będzie go na bieżąco informować o postępie konsultacji z Ukrainą. Komisja należycie uwzględni ewentualne uwagi Parlamentu Europejskiego w tym zakresie.

Obecne środki handlowe wygasają 5 czerwca 2024 r., a nowe rozporządzenie powinno wejść w życie bezpośrednio po tej dacie.

Rada (Agri 29 kwietnia, Spraw Zagranicznych 7 maja) będzie teraz musiała formalnie zatwierdzić rozporządzenie, zanim zostanie ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym.