Statut

STATUT

 Związku Plantatorów Buraka Cukrowego

I. Nazwa, teren działania i charakter pracy Związku

§ 1 

 1.  Związek Plantatorów Buraka Cukrowego zwany w dalszej części Statutu ?Związkiem? jest dobrowolną i samorządną organizacją plantatorów roślin buraka cukrowego i działa, jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników /Dz.U. Nr 32, poz. 217/.
 2. Terenem działania Związku jest rejon plantacyjny Oddziału Cukrowni Malbork z siedzibą w Malborku.

§ 2

 1. Związek posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany, działa na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
 2. Związek używa pieczęć podłużną z napisem: ?Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie z siedzibą w Malborku?.

§ 3

   Związek opiera swoją działalność na:

 •  pracy społecznej ogółu swoich członków,
 •  pracy zawodowej własnej etatowej służby specjalistycznej.

§ 4

 1. Związek może zrzesza się w Krajowym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego zwanym w dalszej części Statutu Krajowym Związkiem, którego siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Związek może wraz z innymi zrzeszeniami Plantatorów Buraka Cukrowego tworzyć i być członkiem Związku Zrzeszeń Plantatorów Buraka Cukrowego.
 3. Związek może być członkiem innej organizacji rolniczej, społecznej lub gospodarczej.

 

II. Cele i zadania  Związku

§ 5

 1. Podstawowym celem Związku jest reprezentowanie interesów swoich członków i obroną ich praw.
 2. Związek reprezentuje interesy swoich członków wobec:
 • Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
 • Dyrekcji Oddziału Cukrowni “Malbork”
 • Organów władzy państwowej i samorządowej,
 • Sądów i innych jednostek państwowych i gospodarczych,

§ 6

Ponadto celem Związku jest:

 • tworzenie warunków sprzyjających produkcji i wzrostowi produkcji wydajności buraków cukrowych oraz jakości uzyskanego surowca,
 • usprawnienie i ułatwienie pracy plantatorom poprzez stałe wprowadzenie postępu technologicznego oraz nowoczesnych rozwiązań agrotechnicznych,
 • zabezpieczenie niezbędnych środków i potrzeb inwestycyjnych
 • związanych z produkcją buraków cukrowych.

§ 7

1. Cele i zadania Związek realizuje poprzez:

 • stosowanie kontroli w zakresie oceny jakości zbywanych produktów prawidłowości rozliczeń za dostarczony surowiec,
 • nadzór nad prawidłową organizacją i wyposażeniem sieci punktów skupu oraz systemem odbioru surowca,
 • udział w opracowaniu przepisów regulujących zagadnienia produkcji i kontraktacji, oceny skupu, zasad odbioru, itp.
 • ustalenie rejonów kontraktacji,
 • organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wycieczek, pokazów, wystaw wdrażanie i upowszechnianie osiągnięć instytutów krajowych i zagranicznych.

2. W przypadku prowadzenia przez jednostki wymienione w paragrafie 5 działalności niezgodnej z interesem plantatorów, Związek podejmie akcje interwencyjne w imieniu swoich członków.

III. Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 8

    1. Członkiem Związku może być osoba fizyczna lub prawna /plantator/ kontraktująca buraki cukrowe i wnoszący opłatę plantatorską.
    2. Członkiem honorowym może być osoba zasłużona dla organizacji.
    3. Członkowstwo powstaje z chwilą podpisania umowy kontraktacyjnej lub deklaracji członkowskiej, w której plantator zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Związku opłaty plantatorskiej.

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Związku. W przypadku odmowy przyjęcia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 9

1. Członek Związku ma prawo:

    • uczestniczyć w zebraniach Związku,
    • wybierać i być wybieranym do władz Związku,
    • wnioskować o kierunkach działalności,
    • korzystać z pomocy organizacyjnej, prawnej i fachowej w sprawach dotyczących produkcji i zbytu buraków cukrowych,
    • korzystać z pomocy interwencyjnej w przypadku naruszenia jego praw przez organy administracji terenowej lub instytucji i organizacji obsługi rolnictwa i wsi,
    • korzystać ze środków i urządzeń pozostających w dyspozycji Związku.

2. Członek Związku jest zobowiązany:

    • brać czynny udział w pracach związanych z realizacją zadań,
    • stosować się do Uchwał Walnego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu Związku, postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów określających zadania członków Związku,
    • wnosić opłatę plantatorską w wysokości 0,5 % wartości dostarczonych buraków cukrowych do Cukrowni.

§ 10

1. Członek Związku traci prawa członkowskie na skutek:

    • dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi Związku,
    • wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Związku za nie wywiązywanie się z obowiązków, działanie na szkodę Związku lub w razie postępowania nie licującego z godnością człowieka.

2. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Zebrania Delegatów.

 IV.  Struktura organizacyjna Związku

§ 11

1. Organami Związku są:

    • Walny Zjazd Delegatów,
    • Zarząd Związku,
    • Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja organów Związku trwa 4 lata, członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie.
3. Członkiem organu Związku może być osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej będący delegatem na Walny Zjazd.
4. Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

    • ustania członkostwa w Związku,
    • rezygnacji z mandatu,
    • odwołania.

Odwołanie może nastąpić w przypadku nie wypełnienia obowiązków, naruszenia praw, postanowień Statutu i uchwał Związku. Od odwołania przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów.

 

§ 12

1.Walny Zjazd Delegatów zwany w dalszej części Statutu Walnym Zjazdem jest najwyższym organem Związku.

2.Walny Zjazd zwoływany jest:

    • co 2 lata, jako zjazd sprawozdawczy,
    • co 4 lata, jako Walny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy,
    • w terminie 3-ch tygodni od złożenia wniosku przez Zarząd Związku lub Komisję Rewizyjną, jako Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów.

3. W Walnym Zjeździe biorą udział:

    • delegaci wybrani na zebraniach gminnych lub rejonowych w proporcji 1 delegat na każde 100 ha zakontraktowanych buraków cukrowych lub na 15 plantatorów w przypadku osób fizycznych /plantator/ ? gospodarstwa drobnotowarowe.
    • delegaci reprezentujący osoby prawne /jednostka gospodarcza/ ? gospodarstwa wielkotowarowe 1 delegat na 200 ha uprawy buraków cukrowych. Delegaci winni być powiadomieni o terminie Zjazdu przynajmniej na 2 tygodnie przed Zjazdem.

4. Rejony wyborcze oraz liczby delegatów wybieranych na poszczególnych zebraniach ustala Zarząd na 2 miesiące przed terminem wyborów.

 

§ 13

Do Walnego Zjazdu należy:

    • uchwalenie zmian Statutu,
    • uchwalenie kierunków działania Związku,
    • uchwalenie kierunków działania organów Związku poprzez regulaminy ich pracy,
    • ocena działalności organów Związku,
    • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku,
    • wybór Delegatów na Zjazd Krajowy,
    • podejmowanie decyzji o przystąpieniu Związku do innych organizacji rolniczych, społecznych lub gospodarczy.

 

§ 14

    1. Zarząd Związku jest organem wykonawczym, kieruje bieżącą działalnością Związku ? zgodnie ze Statutem i Regulaminem uchwalonymi przez Walny Zjazd Delegatów.
    2. Zarząd Związku wybierany jest w głosowaniu tajnym lub jawnym. O ostatecznym sposobie wyboru zadecydują delegaci na Walnym Zjeździe. Wyboru dokonuje się odrębnie spośród delegatów reprezentujących gospodarstwa drobnotowarowe i wielkotowarowe w proporcji ustalonej przez Walne Zebranie.
    3. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zarządu
    4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 15

Do zadań Zarządu Związku należy:

    • reprezentowanie interesów jego członków na zewnątrz,
    • kierowanie bieżącą działalnością Związku zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zjazdu,
    • zwołanie Walnego Zjazdu,
    • opracowanie planów rzeczowo-finansowych,
    • zarządzanie majątkiem, nabywanie i zbywanie praw własności.
    • kierowanie pracami Prezydium Zarządu

§ 16

    1. Prezydium Zarządu realizuje powierzone mu zadania bieżące w tym angażuje pracowników etatowych.
    2. Członkowie Prezydium mogą podejmować indywidualnie czynności w ramach określonych przez Zarząd Związku.

§ 17

Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, reprezentuje z urzędu Związek wobec władz, instytucji i osób trzecich w zakresie działalności statutowej oraz przekłada Zarządowi sprawozdania i wnioski do akceptacji.

§ 18

    1. Komisja Rewizyjna wybierana jest w trybie głosowania tajnego lub jawnego spośród delegatów na Walne Zebranie.  W skład Komisji Rewizyjnej Związku wybieranych jest 3-ch członków.
    2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
    3. Zebrania Komisji zwołuje jej Przewodniczący co najmniej dwa razy w ciągu roku.

 

§ 19

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

    • kontrola całokształtu działalności statutowej, rzeczowej i gospodarczej oraz finansowej Związku,
    • składanie Zarządowi i Walnemu Zjazdowi sprawozdań z kontroli działalności,
    • przedkładanie Walnemu Zjazdowi wniosku o absolutorium dla ustępującego Zarządu Związku,
    • wnioskowanie pod adresem Zarządu Związku o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu.

 

§ 20

    1. Fundusze i majątek Związku powstają z:
    • Opłaty plantatorskiej w wysokości 0,5% wartości skupionych buraków cukrowych (zgodnie z zawartą umowa kontraktacyjną),
    • innych źródeł.

2. Fundusze z opłat plantatorskich gromadzone są na koncie Związku. Zasady i wysokość opłat na działalność Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie ustala corocznie Zarząd Związku w kwocie nieprzekraczającej 10% wysokości rocznej opłaty członkowskiej wniesionej przez ogół członków.

3. Związek posiada majątek ruchomy składający się z opłat plantatorskich, które są przeznaczone na działalność bieżącą Związku.

 

VI.  Przepisy ogólne

 

§ 21

Uchwały Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania.

§ 22

    1. Odwołanie Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu podjętej większości głosów przy obecności przynajmniej 2/3 liczby Delegatów.
    2. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu podjętej większością głosów przy obecności 2/3 liczby Delegatów.
    3. O sposobie dysponowania majątkiem Związku decyduje Walne Zgromadzenie.
    4. Zmiana Statutu Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ? liczby Delegatów.

Statut uchwalono na Zjeździe Założycielskim Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie w dniu 11 września 1996 r.