UMOWA KONTRAKTACYJNA 2020/2021

Ustalenia ze spotkania na Posiedzeniu Rady Zrzeszeń Plantatorów Buraka Cukrowego z KSC S.A. w dniu 14.01.2020 r.

1. Producent Cukru i Związki Plantatorów uzgodnili treść zmian w Porozumieniu Branżowym zawartym w dniu 5 marca 2013 r.(zmienionym dnia 17 stycznia 2017 r.) i przyjęli tekst jednolity Porozumienia Branżowego, który obowiązywać będzie dla warunków zakupu buraków cukrowych przez Producenta Cukru począwszy od roku gospodarczego 2020/2021 na czas nieokreślony.

2. Producent Cukru i Związki Plantatorów  uzgodnili treść umowy kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2020/2021.

a) dla buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% cena netto wynosi nie mniej niż równowartość w złotych 26,29 euro netto za 1 tonę.

b) dla buraków nadwyżkowych cena netto wynosi nie mniej niż 60 zł za jedną tonę fizyczną buraków.

c) strony ustalają, że koszt kompleksowej obsługi dostawy buraków jest pokrywany w częściach przez Plantatora i Producenta Cukru z tym, że część ponoszona przez Plantatora wynosi 4 zł netto za 1 tonę czystych dostarczonych buraków w przypadku odbioru wysłodków transportem własnym przez Plantatora wynosi 3,20 zł netto za tonę.

Producent Cukru i Związki Plantatorów uzgodnili, że kompleksowa obsługa będzie obowiązywała przez dwa lata 2020/21 i 2021/22.