Glifosat / Triflusulfuron metylu

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada KE wydała rozporządzenie wykonawcze w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej triflusulfuron metylu. Środki ochrony roślin zawierające triflusulfuron mogą być w obrocie do 20 lutego 2024 r., natomiast czas na ich zużycie upływa 20 sierpnia 2024 r.

*

28 listopada KE wydała rozporządzenie wykonawcze w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat do 15 grudnia 2033 r.

Jednocześnie zostały wprowadzone pewne ograniczenia i wytyczne, jeżeli chodzi o stosowanie glifosatu:

  1. Suszenie (desykacja) przed zbiorami należy rozpatrywać w świetle art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i nie jest ono dozwolone.
  2. Państwa członkowskie powinny zapewnić ograniczenie do minimum lub zakaz stosowania preparatów z glifosatem na obszarach wrażliwych, takich jak parki publiczne, ogrody, tereny sportowe i rekreacyjne, szkoły i place zabaw, w pobliżu placówek służby zdrowia.
  3. Państwa członkowskie proszone są o zwrócenie uwagi na:

–        Składniki obojętne

–        Ocena narażenia konsumentów na uprawy następcze

–        Zagrożenie dla małych ssaków roślinożernych

–        Narażenie kontaktowe poprzez znoszenie cieczy

–        Pośredni wpływ na różnorodność biologiczną poprzez interakcje troficzne (ponieważ nie ma wytycznych na poziomie UE będzie to zależeć od każdego państwa członkowskiego)

–        Zastosowania nieprofesjonalne

–        Dodatkowe monitorowanie substancji macierzystej i metabolitu w wodach powierzchniowych

–        Maksymalne dawki nie mogą przekraczać następujących wartości (chyba że ocena ryzyka wykaże, że wyższa dawka nie powoduje niedopuszczalnych skutków dla małych ssaków roślinożernych):

–        1,44kg/ha/rok do stosowania w rolnictwie

–        1,8 kg/ha/rok do stosowania w celu zwalczania gatunków inwazyjnych na obszarach rolniczych i nierolniczych

–        3,6 kg/ha/rok do stosowania na terenach nierolniczych