Aneksy do umowy kontraktacyjnej 2017/2018

Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie informuje Plantatorów, że

w przypadku niewywiązania się z umowy kontraktacyjnej z powodu niskiej zawartości

cukru w burakach należy sporządzić aneks do umowy zwalniający z kar umownych.

Aneksy należy sporządzić po zakończeniu dostawy surowca oraz rozliczeniu w dziale

surowcowym.

W tym celu został powołany Zespół opiniujący wnioski Plantatorów buraka

cukrowego przy Oddziale Cukrowni Malbork.