Nowe przepisy dotyczące zbycia akcji KSC S.A.

W przypadku zbycia akcji KSC S.A. od dnia 30.04.2016 r., procedura związana z dokonaniem zmiany wpisu w księdze akcyjnej przedstawia się następująco:

  1. Strony zawierają umowę warunkową sprzedaży akcji;
  2. ccf28092016_00001 ccf28092016_00002
  3. Zbywający zawiadamia Agencję Nieruchomości Rolnych o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży;
  4. Agencja składa oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu akcji Spółki lub oświadczenie o niekorzystaniu z przysługującego jej prawa.